Vilkår og betingelser

Indhold

1. Generelle vilkår

2. Aftalens omfang

3. Aftalens parter

4. Ejerforhold

5. Levering

6. Fortrydelse

7. Behandling af personoplysninger 

7.1. Ret til indsigt

7.2. Dine øvrige rettigheder

8. Simkortet i GSM donglen

8.1. Bortkomst, tyveri og spærring 

8.2. Dækningsforhold

9. Betalingsforhold

9.1. Betaling af abonnement

9.2. Betaling af Merforbrug 

9.3. Betalingsløsninger

10. Udlandstelefoni

11. Når data er inkluderet i dit abonnement

12. Kampagner

13. Kreditvurdering

14. Misligholdelse

15. Ændringer i priser og vilkår

16. Reklamation

17. Opsigelse

18. Bindingsperiode

19. Tvister og klageadgang

20. Erstatning

21. Overdragelse

1. Generelle vilkår

Du har indgået en eller flere aftaler med Videolink ApS CVR 42221023 (også benævnt Videolink). Her kan du læse de vilkår, der knytter sig til din brug af Videolinks tjenester.

Nedenstående forretningsbetingelser gælder for alle aftaler med Videolink ApS, medmindre en anden skriftlig aftale er indgået i forbindelse med en handel.

Generelle oplysninger om Videolink

Videolink ApS

CVR 42221023

Madsbjergparken 44

8270 Højbjerg 

E-mail: support@videolink.dk

Tlf. +45 7734 7055

2. Aftalens omfang

Dette sæt vilkår er sammen med din ordrebekræftelse det samlede grundlag for din aftale med Videolink. Som kunde er du ansvarlig for at overholde vilkårene for dine produkter.

3. Aftalens parter

Aftalen forudsætter, at du har bopæl i Danmark, har en gyldig folkeregisteradresse og e-mailadresse, samt at du er myndig. Ved bestilling skal du give Videolink oplysning om fulde navn, telefonnummer og e-mailadresse. Du har pligt til straks at underrette Videolink om en adresseændring. Underretningen skal ske via Videolinks kundeservice på tlf. +45 7734 7055 eller på e-mail til support@videolink.dk. Videolink ApS kan kræve dokumentation for, at alle oplysninger er rigtige. Videolink kan ligeledes på eget initiativopdatere kundeinformationer, herunder navn og adresse.

Meddelelser fra Videolink sendes til dig via mail og sms til den mailadresse og det telefonnummer, du har oplyst i forbindelse med bestillingen. Meddelelser indeholder informationer om abonnementsaftalen, som f.eks. varslinger om ændring af priser eller vilkår.

Videolink kan dog også vælge at sende meddelelser som et fysisk brev. Videolink kan også sende dig markedsføringsmateriale, hvis du har givet os lov til det.

4. Ejerforhold

Videolink ApS er et driftselskab af Videolink Holding ApS med følgende adresse:

Madsbjergparken 44

8270 Højbjerg

CVR 42221023

5. Levering

Videolink tilbyder som udgangspunkt levering til din CVR- eller CPR-registrerede adresse. Leveringen vil normalvis være via GLS.

Forventet leveringstid vil normalt være inden for ca. 5 arbejdsdage. Hvis dette ændres væsentligt i en periode som følge af f.eks. restordre, vil du blive kontaktet af vores kundeservice for at aftale nærmere. Videolink bærer ansvaret for varerne, indtil du har modtaget dem. Vi leverer fragtfrit tur-retur i Danmark, og efter nærmere aftale uden for Danmark.

6. Fortrydelse

Hvis du ønsker at fortryde dit køb af Videolink abonnementer, som er købt via vores hjemmeside eller kundeservice, har du 14 dages fortrydelsesret. Ønsker du at returnere Videolink udstyret, skal du kontakte os og vi fremsender en returlabel via e-mail. Fortrydelsesretten gælder fra den dag, du har modtaget din pakke. Hvis du ønsker at fortryde din bestilling, skal du give os besked mundtligt eller skriftligt senest den dag, hvor fortrydelsesretten udløber. Du kan fortryde ved skriftligt at sende en e-mail til support@videolink.dk.

Når du gør brug af din fortrydelsesret, skal du huske at returnere det eventuelle udstyr, som du har modtaget. Returadressen er VONHAYDEN TECHNOLOGY ApS, International House, Center boulevard 5 lokale. 222, 2300 København S, og vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen. Returneringen af udstyret skal ske inden for 14 dage efter, at du har givet os besked om din fortrydelse. Vi refunderer altid via bankoverførsel, hvorfor vi altid anmoder om dine bank- og kontooplysninger ifm. en fortrydelses- eller anden krediteringssag. Vi refunderer din betaling uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du ønsker at fortryde og har registreret dine bank- og kontooplysninger. Vi kan tilbageholde betalingen, indtil vi har modtaget varen, medmindre du sender os dokumentation for at have returneret den. Når du sender en vare retur til os, anbefaler vi, at den returneres i samme emballage, som du modtog den i. Hvis varen returneres i væsentligt forringet stand, kan du kun få en del, eller intet, af købsbeløbet tilbagebetalt, alt efter varens handelsmæssige værdi. Vær derfor opmærksom på at gemme varens originale emballage, hvis du overvejer at fortryde købet, da emballagen i mange tilfælde udgør en væsentlig del af varens værdi.

Hvis du har bestilt flere varer på samme ordre, har du mulighed for at fortryde købet af én eller flere varer, selvom de er købt samlet. Hvis varerne er omfattet af et kampagnetilbud eller en mængderabat, har du dog ikke mulighed for kun at fortryde købet delvist og returnere enkelte varer. Kontakt kundeservice for at afklare, hvad der er muligt i den givne situation.

Varen sendes, vedlagt udfyldt fortrydelsesformular (se bilag), til:

VONHAYDEN TECHNOLOGY ApS

International House

Center boulevard 5 lokale. 222

2300 København S

Bemærk: Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen, det kaldes også ”med omdeling”.

7. Behandling af personoplysninger

Videolink anvender dine personoplysninger til en række formål, som primært er med henblik på at opfylde vores kontrakt med dig. Vi anvender hovedsageligt dine personoplysninger for at kunne administrere dit abonnement samt levere de ønskede tjenester til dig. Dette omfatter blandt andet, at vi indhenter kreditoplysninger, skaber og vedligeholder abonnements- og regningsinformationer, behandler trafik- og lokaliseringsdata i forbindelse med overførsel af kommunikation og debitering heraf. Vi behandler også dine oplysninger for at opfylde vores retlige forpligtelser, blandt andet til at fastslå hvor du befinder dig, hvis politi eller redningstjeneste behøver denne information.

Arten af de registrerede oplysninger afhænger af, hvilken tjeneste din aftale vedrører. Vi registrerer blandt andet navn, adresse, IP-nummer, det kaldte nummer, tidsregistrering af forbruget, samt hvor meget data der forbruges. For mobilabonnementer registreres også SIM-kort nummer, IMEI-nummer på terminalen og lokationsdata.

Vi registrerer dit telefonnummer, når du ringer til vores kundeservice. Det bruger vi bl.a. til at lave et opslag på dig, så vi nemmere og hurtigere kan betjene din henvendelse samt for evt. at kunne ringe tilbage til dig med opfølgning på din henvendelse.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, så du er informeret om, præcis hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

7.1. Ret til indsigt

Du har med visse lovmæssige begrænsninger ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig. Du kan som ejer bede om indsigt i den persondata, der er registreret i relation til abonnementet og brugen af de tjenester mv., der er omfattet af abonnementet. Du vil typisk få indsigt i faktureringsoplysninger og mere generelle persondata, der relaterer sig til abonnementet.

Er du også den rette bruger, vil du også få adgang til mere specifikke persondata i relation til brugen af den tjeneste, som brugeren er registreret på.

Hos Videolink registreres ejeren af abonnementet automatisk også som bruger. Hvis du som ejer alligevel, lader andre bruge dit abonnement, skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke har ret til indsigt i deres personlige oplysninger. Det kan være udtryk for væsentlig misligholdelse af kontrakten med Videolink, hvis der anmodes om indsigt i persondata, der angår andre end én selv.

7.2. Dine øvrige rettigheder

Du har en række rettigheder ifølge databeskyttelseslovgivningen. Du kan læse om disse i Videolinks databeskyttelsespolitik på https://www.Videolink.dk/persondatapolitik/.

Al behandling sker i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningens og logningsbekendtgørelsens regler.

8. Simkortet i GSM donglen

Som Videolink GSM dongle kunde hos Videolink, får du et SIM-kort inkl. En GSM dongle tilsendt med i udstyrspakken. Dit nye simkort er aktivt ved modtagelsen, og sidder i selve GSM donglen, så du skal som kunde ikke gøre andet, end at følge installationsvejledningen, som følger med Videolink udstyret.

GSM donglen er ejet af vores underleverandør, og skal derfor også tilbageleveres ved opsigelse af abonnementet. Såfremt dette ikke sker, faktureres denne særskilt til den på dette tidspunkt gældende salgspris hos vore underleverandør.

8.1. Bortkomst, tyveri og spærring

Hvis dit SIM-kort som sidder i GSM donglen bortkommer, skal du straks meddele dette til Videolink. Du kan altid spærre SIM-kortet ved at ringe til kundeservice på tlf.: +45 7734 7055.

Hvis du oplever et tyveri af dit simkort (eller GSM donglen med simkort i), og det sker udenfor normal åbningstid, skal du sende en mail til support@videolink.dk.

Vi gør opmærksom på, at Kundeservice skal validere, at du er den faktiske ejer af telefonnummeret, før tyverispærringen kan ophæves.

Omfanget af dit og Videolinks ansvar fremgår af lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Se følgende gengivelse af § 99 og §100 i betalingstjenesteloven: § 99. Betalerens udbyder af betalingstjenester hæfter i forhold til betaleren for tab som følge af uautoriserede betalingstransaktioner, jf. § 97, medmindre andet følger af § 100. Ved en uautoriseret transaktion skal betalerens udbyder straks og senest ved afslutningen på den efterfølgende arbejdsdag tilbagebetale betaleren beløbet, medmindre betalerens udbyder har rimelige grunde til at have mistanke om svig og underretter Finanstilsynet om disse grunde.

Stk. 2. Hvor en uautoriseret betalingstransaktion er iværksat via en udbyder af betalingsinitieringstjenester, skal den kontoførende udbyder tilbagebetale betaleren beløbet straks og senest ved afslutningen på den efterfølgende arbejdsdag, jf. Stk. 1.

Stk. 3. Er udbyderen af betalingsinitieringstjenester ansvarlig for den uautoriserede betalingstransaktion, skal udbyderen af betalingsinitieringstjenesten efter den kontoførende udbyderes anmodning straks holde den kontoførende udbyder skadesløs for tab eller betalte beløb som følge af tilbagebetalingen til betaleren, jf. § 98, stk. 3.

Stk. 4. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om den tekniske gennemførelse af underretningen, jf. stk. 1, 2. Pkt. § 100. Betalerens udbyder af betalingstjenester hæfter i forhold til betaleren for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af en betalingstjeneste, medmindre andet følger af stk. 2-5. Betaleren hæfter kun efter stk. 3-5, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår, som følge af at betaleren har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sin forpligtelser efter § 93.

Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 4 og 5, hæfter betaleren med op til 375 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingstjenesten, hvis den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt.

Stk. 4. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 5, hæfter betaleren med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingstjenesten, hvis betaleres udbyder godtgør, at den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt, og

1) At betaleren har undladt at underrette betalerens udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at det til betalingstjenesten hørende betalingsinstrument er bortkommet eller den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab.

2) At betaleren med forsæt har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 5, eller

3) At betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Stk. 5. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingstjenesten, når den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt og betaleres udbyder godtgør, at betaleren med forsæt har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.

Stk. 6. Uanset stk. 3-5 hæfter betalerens udbyder for uberettiget anvendelse, der finder sted,

1) Efter at udbyderen har fået underretning om, at det til betalingstjenesten hørende betalingsinstrument er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret.

2) Når det er forårsaget af handlinger, der er foretaget af en udbyders ansatte, agent eller filial eller en enhed, hvortil udbyderens aktiviteter er outsourcet, eller disses passivitet, eller 

3) Fordi udbyderen ikke har trukket egnede foranstaltninger, jf. § 94, stk. 1, nr. 2

Stk. 7. Uanset stk. 3-5 hæfter betalerens udbyder tillige, hvis udbyderen ikke kræver stærk kundeautentifikation, medmindre betaleren har handlet svigagtigt. Betalingsmodtageren eller dennes udbyder skal godtgøre de tab, der er påført betalerens udbyder, hvis betalingsmodtageren eller dennes udbyder har undladt at anvende stærk kundeautentifikation. 1. og 2. pkt. Finder ikke anvendelse på tjenester omfattet af § 1, stk. 5, og § 5, nr. 14-16.

Stk. 8. Uanset stk. 3-5 hæfter betalerens udbyder tillige, hvis tabet, tyveriet eller den uberettigede tilegnelse af det til betalingstjenesten hørende betalingsinstrument eller den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning ikke kunne opdages af betaleren forud for den uberettigede anvendelse.

8.2. Dækningsforhold

Du skal være opmærksom på, at dækning og datahastighed er afhængig af forhold som din fysiske placering, antal samtidige brugere, masteplacering og eventuelle dækningsmæssige hindringer. Alt afhængig af disse forhold kan dækningen derfor variere i forhold til det af Videolink oplyste. Du kan altid gøre dig bekendt med vores dækning i Danmark via dækningskortet, som du finder her (https://www.telia.dk/kundeservice/dakning-og-drift/dakningskort/). Videolink understøtter 4G dækning, og GSM donglen understøtter også 4G for at benytte teknologien. Men der afhænger af de lokale forhold, hos den som har installationen på sit TV. Kontakt kundeservice, såfremt der er manglende dækningsforhold på de medfølgende simkort (lyset i GSM donglen skal lyse konstant og IKKE blinke).

9. Betalingsforhold

Som ny kunde hos Videolink har du forskellige betalingsmuligheder. Vi anbefaler betaling via betalingskort. På www.videolink.dk kan du betale med, og oprette abonnementsaftale med Dankort, MasterCard, Visa. Betalingen sker i danske kroner. 

Dit abonnement betales månedsvis forud via den valgte betalingsløsning. Vi gør opmærksom på, at vi normalt IKKE udsender faktura, når det skyldige beløb er mindre en 50 kr. I så fald samles der sammen til en senere fakturering.

Det er dit ansvar at sikre, at du betaler dine regninger rettidigt. Misligholder du dette forhold, forbeholder Videolink sig retten til at påføre din regning renter og rykkergebyrer samt muligheden for at blokere for din forbindelse og ophæve aftalen. Videolink informerer om dette via mail, SMS, telefonisk eller pr. brev.

Videolink kan desuden indberette dig til et kreditoplysningsbureau i henhold til lov om private registre m.v., og ift. Eventuelle inkassoomkostninger, du skal betale.

Hvis du misligholder abonnementsaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan du ikke indgå en ny aftale med Videolink, før gælden er betalt.

9.1. Betaling af abonnement

Ved oprettelse af nyt Videolink abonnement starter faktureringen efter den 14 dages prøveperiode, når Videolink udstyret er afsendt.

9.2. Betaling af Merforbrug

Det medfølgende simkort i GSM donglen, har en datakapacitet på 5 GB pr. måned, som følger med Videolink abonnementet. Dette burde være rigeligt til Videolink brug. Kontakt kundeservice hvis I oplever problemer med manglende data kapacitet. Merforbrug er forbrug af tjenester og services via dit simkort, som ikke er en del af dit abonnement. Det kan bl.a. være betaling af indholdstakserede tjenester, opkald til 90-numre, opkald til lande, der ikke er inkluderet i abonnementet, eller brug af tale, sms og data i form af roaming i lande, der ikke er inkluderet i abonnementet, samt generelt opkald udover den inkluderede taletid og forbrug ud over de grænser der gælder for abonnementet.

9.3. Betalingsløsninger

Ved betalingsløsning skal forstås den måde, hvorpå du betaler til Videolink abonnement. Da der er tale om et løbende abonnement, giver du i forbindelse med oprettelsen lov til, at betaling fremadrettet trækkes på denne betalingsløsning.

Der kan betales med følgende betalingsløsninger:

Kreditkort: Videolink anvender betalingsløsningen QuickPay, hvor det også er muligt at betale via MobilePay og andre betalingsløsninger. Derved sikrer du, at dine fakturaer altid bliver betalt rettidig, og at din konto ikke bliver spærret som følge af manglede eller forglemte betalinger. Der findes ingen følsomme betalingsoplysninger (som kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre) hos Videolink. Betalingsoplysningerne krypteres på betalingssiderne hos Videolinks betalingsudbyder QuickPay, som er PCI- certificeret.

Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til, at vi trækker et beløb på dit betalingskort. Du kan også gøre indsigelse vedrørende ”uautoriserede debiteringer” over for din kortudbyder dog senest 8 uger efter debiteringen, medmindre andet fremgår af din aftale med kortudbyderen.

10. Udlandstelefoni

Dit Videolink udstyr og abonnement kan du ikke installere i udlandet, medmindre du for egen regning køber et i det pågældende land godkendt simkort og udskifter det medfølgende simkort i GSM donglen. Såfremt dette sker, skal vi Videolink have skriftligt besked herom, da det kan tænkes at Videolink softwaren skal omkonfigureres. Kontakt kundeservice for nærmere info, såfremt dette måtte være et ønske, og vi finder en løsning herpå.

Du skal være særligt opmærksom, når du rejser i grænseområder. Her kan simkortet i GSM donglen forsøge at forbinde til en mast i et andet land, og det vil derfor være dette lands vilkår og priser, der gælder. Det er dit ansvar, hvilket mobilnet din GSM dongle forbinder til. Kontakt kundeservice for yderligere info. 

11. Når data er inkluderet i dit abonnement

Dit Videolink GSM-abonnement inkluderer 5GB pr måned for data i Danmark, som du frit kan bruge op til den inkluderede mængde pr. måned. Når grænsen er nået, bliver hastigheden nedsat til 64/64 Kbit/s. Ubrugt dataforbrug overføres ikke til næste måned.

12. Kampagner

Du kan kun opnå 1 kampagnerabat ifm. dit abonnement hos Videolink, hvad enten denne rabat udløses i starten af dit kundeforhold eller på et senere tidspunkt. Hvis du inden for de seneste 6 måneder, har været kunde hos Videolink og i den forbindelse opnået en kampagnerabat, kan du ikke opnå en ny kampagnerabat ifm. dit nye abonnement.

13. Kreditvurdering

Videolink er til enhver tid berettiget til at foretage en kreditvurdering af dig herunder i forbindelse med indgåelse af en aftale. Kreditvurderingen sker i overensstemmelse med Persondataloven regler. Vi opdaterer endvidere løbende dine kunde- og kreditoplysninger ved at tilmelde og indhente oplysninger fra CPR/CVR samt kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet.

14. Misligholdelse

I tilfælde af at du misligholder forpligtigelser i henhold til abonnementsaftalen, kan Videolink afbryde eller begrænse din brug af Videolinks mobiltjeneste. Ved vedvarende misligholdelse kan Videolink opsige dit abonnement. Følgende forhold anses blandt andre for at være væsentlig misligholdelse:

• Du standser dine betalinger.

• Du benytter udstyr, der ikke er CE-mærket eller beregnet til brug i forbindelse med tilslutning til Videolinks mobiltjeneste.

• Du anvender abonnementet til formidling af trafik for andre end dig selv eller en eventuel bruger.

• Utilsigtet mønster i brug af skift mellem abonnementer.

• Du giver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om flytning eller ændring af mailadresse til Videolink.

• Du udøver chikane mod Videolink, Videolinks medarbejdere eller Videolinks øvrige kunder.

• Bevidst forsøger at misbruge abonnementet til forbrug, der ikke kan betragtes som hensigten, hvorved du pådrager Videolink ekstraordinære udgifter til 3. part.

Hvis du ikke retter det forhold, der har givet anledning til afbrydelsen, kan Videolink uden varsel ophæve abonnementsaftalen.

Ophæves abonnementsaftalen, mister du rettighederne til mobilnummeret.

Det bemærkes også at Videolink forbeholder sig ret til at afvise opstart af et kundeforhold, eller ophør af et eksisterende forhold med grundlag i saglige kriterier såsom eks. kreditværdighedsvurdering samt øvrige kundeforhold.

15. Ændringer i priser og vilkår

Videolink kan til enhver tid ændre disse vilkår, samt abonnements- og forbrugsafgifter. Du vil altid få besked om disse ændringer fx via mail eller SMS. Du får besked mindst 30 dage før ændringerne træder i kraft. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement til udgangen af indeværende måned + 30 dage, hvis du ikke ønsker at beholde det, efter ændringen er trådt i kraft. Ved mindre væsentlige ændringer kan Videolink vælge at indrykke annoncer i dagspressen og på www.videolink.dk. Er ændringen til din fordel, bliver du ikke nødvendigvis varslet. Du kan finde de til enhver tid gældende priser på www.videolink.dk.

16. Reklamation

Hvis du oplever, at din bestilling ikke stemmer overens med den indgåede aftale, eller hvis SIM-kortet er defekt, skal du kontakte Videolink hurtigst muligt, efter at du opdager uoverensstemmelsen.

Hvis din reklamation vedrører et defekt SIM-kort, webkamera etc. så tag kontakt til Videolinks kundeservice, som sørger for at ombytte kortet uden omkostninger for dig.

Hvis du ønsker at reklamere over en ydelse, skal du først kontakte os enten telefonisk på +45 7734 7055.

eller via mail til support@videolink.dk, så vi kan bestemme manglens art og aftale med dig, hvordan ydelsen skal udbedres.

17. Opsigelse

Som kunde hos Videolink kan du opsige dit abonnement med løbende måned + 30 dage. I forbindelse med opsigelse vil et eventuelt tilgodehavende blive udbetalt til et af dig oplyst bankkontonummer senest 30 dage efter opsigelsen og modtagelsen af bankoplysninger. Opsigelse skal ske via Kundeservice på +45 7734 7055. Videolink har ret til at opsige abonnementsaftalen eller dele heraf med mindst 30 dages varsel, hvis Videolink ophører med at udbyde tjenesten.

18. Bindingsperiode

Der er ingen andre bindingsperiode på dit Videolink abonnement, udover hvad der er angivet under afsnit ovenfor om ”Opsigelse”. Dette medmindre andet fremgår særskilt af det tilbud, du har modtaget.

19. Tvister og klageadgang

Det er vigtigt for os, at du har en god oplevelse med Videolink, og vi er derfor altid interesserede i at hjælpe dig. Vi vil derfor også, i overensstemmelse med lovgivningen, gøre dig opmærksom på dine klagemuligheder. 

Hvis du er utilfreds med en vare eller serviceydelse, er du altid velkommen til at ringe til vores kundeservice. Det er også muligt at indgive en mere officiel klage til Mads Søndergaard, direktør hos Videolink, på e-mail ms@Videolink.dk.

I de tilfælde hvor uenigheden mellem dig og Videolink drejer sig som et af Videolink registreret forbrug, og/eller du er registreret som privatkunde, kan Videolinks afgørelse indbringes for Teleankenævnet, Axeltorv6, 3. sal th. 1609 København V, www.teleanke.dk.

Det er også muligt at indgive en mere officiel klage over en vare eller serviceydelse. Denne kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg Carl Jacobsens Vej 35 eller via hjemmesiden www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes til at indgive en klage. Der er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen kan indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage kan du angive vores e-mailadresse: kundeservice@Videolink.dk.

 For alle køb af varer finder købelovens regler om mangler og anvendelse.

20. Erstatning

Videolink er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Videolink er i intet tilfælde ansvarlig for tabt avance, driftstab eller andre indirekte tab, medmindre tabet skyldes Videolinks forsætlige eller uagtsomme handlinger. 

21. Overdragelse

Du kan med Videolinks samtykke overdrage abonnementet/nummeret til tredjemand. Videolink kræver skriftligt samtykke fra såvel dig som tredjemand, samt at eventuel gæld betales inden overdragelse. Videolink kan frit overdrage dit nummer til tredjemand eller anden ejerstruktur.

Indkøbskurv
0
    0
    Din kurv
    Din vogn er tomTilbage til Shop